Praktijk voor Supervisie en Persoonlijke Coaching - Yvonne Lansink 

 

Privacyverklaring

Hieronder lees je hoe ik de privacy van jouw persoonsgegevens waarborg.

De verwerkingen van deze gegevens vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Ik respecteer de privacy van alle patiënten en gebruikers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw gegevens worden voornamelijk gebruikt om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Verzamelde gegevens
 Wanneer ik je vraag om enkele persoonsgegevens aan te reiken danwel in te voeren op deze website, is dat voor onderstaande doeleinden:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van je vragen;
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • verstrekking van gegevens aan derden - zoals zorgverzekeraars - op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;

Ten slotte leggen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden
De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

 

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • anderen, indien: 
 • je jouw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of 
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of  
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

        

 

E-mailen
Bellen
Map